3H Filo Kiralama

K.V.K.K

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HİZMET ALANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“3H Filo Kiralama ve Kurumsal Hizmetler - Şirket”) tarafından, her türlü motorlu taşıtların alım ve satımının yapılması, alım ve satıma aracılık edilmesi, motorlu taşıt ruhsat işlemlerinin takibi ve tamamlanması, bakım ve servis işlemleri ile sigorta ve kredi finansman hizmetlerine aracılık edilmesi hizmet alımı kapsamında amacıyla kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

I.Veri Sorumlusu ne anlama gelmektedir?

Hizmet alanlara ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

II.İşlenilen Kişisel Veriler nelerdir?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile, hizmet alana ait isim, soy isim, fotoğraf, uyruk, nüfus cüzdanı, ehliyet, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, ikamet izni, vize, oturum belgesi, nüfus kayıt örneği, pasaport bilgileri ve suretleri, doğum tarihi ve yeri, adres, ikametgah, telefon numarası, medeni hal, askerlik durumu, sigorta ve banka bilgileri, tapu kayıtları, araç ruhsat kayıtları, kredi kartı bilgileri (CVC dahil), maaş bordroları, işyeri giriş/çıkış bildirgeleri, işyeri bilgileri, çalışan bilgi formu, lokasyon (GPS) bilgileri, güvenlik kamera kayıt görüntüleri, dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu metnin hizmet alana gönderildiği tarihe kadar Şirket’e sağlanmış olan ve/veya gelecekte sağlanacak her türlü kişisel veri (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ifade edilmektedir.

III.Kişisel Veriler ne amaçla işlenmektedir?

Şirket , özel nitelikli olmayan Kişisel Verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla ilgili kanunun 5/2 (c) bendi uyarınca hizmet alan ile Şirket arasındaki hizmet alım sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; 5/2 (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve 5/2 (f) bendi uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatler için zorunlu olması sebebiyle açık rızaya ihtiyaç bulunmadan işleyecek, kaydedecek ve saklayacaktır. Şirket, hizmet verdiği müşterileri için her türlü motorlu taşıtların alım ve satımının yapılması, alım ve satıma aracılık edilmesi, motorlu taşıt ruhsat işlemlerinin takibi ve tamamlanması, bakım ve servis işlemleri ile sigorta ve kredi finansman hizmetlerine aracılık edilmesi için gerekli verilerin ilgili üçüncü kişi tedarikçilere ve ilgili otoritere iletilmesi hususunda aşağı detaylandırılmış şekilde kişisel kişisel veri işlemektedir.

Hizmet alımı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hizmet alım sözleşmesinin ifası,

Müşterilerle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl satış ve kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,

Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,

Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,

Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait verinin kontrolü ve analizi Mahkemeler, icra daireleri, sosyal güvenlik kurumları dahil kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları uyarınca çalışan hakkında bilgi, belge vb. talep etmesi halinde, bu bilgilerin verilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yasal taleplerinin yerine getirilmesi,

Şirketi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel olarak ilgili olabilecek hukuki bir ihtilaf ile ilgili verilerinizin ihtilaf kapsamında işlenmesi. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için Kişisel Veriler, gerekli olduğu ölçüde, Şirket’in diğer iş birimleri, üçüncü kişi iş ortakları, avukat, mali müşavir, tedarikçiler, sigorta şirketleri, banka ve kredi kuruluşları, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi firmalar ve kişiler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ve bağlı şirketler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır

Kişisel Verileri, yetkili Şirket çalışanları ve çevrimiçi sistemler gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı, veya elektronik ortamda yukarıda sayılan amaç ve hukuki sebeplerle toplanabilir.

Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi

Kişisel veriler hizmet alanla sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, hizmet süresince ve akabinde hukuki ve idari nedenler ile 10 yıl süre ile saklanacaktır. Fiziksel mekân güvenliği ile ilgili kişisel veriler 5 gün süreyle saklanmaktadır. Bununla birlikte Kişisel Verilerin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi ilgilinin yasal talebi üzerine her zaman mümkündür.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Kullanılması

6698 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca veri sahibi

Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Kişisel Verilerin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğranması halinde tazminat talep etme.

Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, veri sahipleri yukarıda belirtilen hakları diledikleri kullanabilir. Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler Şirket tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Araç Kiralama Hizmetlerimizden Hemen Faydalanmak İçin...

BİZİ ARAYIN +90 (212) 909 88 72 VEYA Bize Ulaşın